Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 2. Atelier el Mar, de eenmanszaak Atelier el Mar, gevestigd te Den Helder en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80809367.
 3. De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Atelier el Mar opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 4. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die aan Atelier el Mar opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
 5. Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, op het gebied van (online) coaching en trainingen, het verzorgen van grafisch vormgeving en portretten op maat in de ruimste zin van het woord, die Atelier el Mar voor of ten behoeve van de klant verricht.
 6. Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Atelier el Mar producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van de klant.
 7. Partijen: Atelier el Mar en de klant tezamen.
 8. Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.
 9. Website: www.atelierelmar.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Atelier el Mar gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten tussen Atelier el Maren haar klant, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Van deze algemene voorwaarden kan in beginsel niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de klant en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door De Grafische Barista in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van De Grafische Barista is van toepassing. De Grafische Barista kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen. De Grafische Barista zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan de klant ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een wijziging in de algemene voorwaarden.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod

 1. Een uitgebrachte offerte door De Grafische Barista is geldig voor de in de offerte aangegeven datum. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Indien de klant het aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 2. In de offerte staat het gebruikelijke pakkettarief of uurtarief van De Grafische Barista met geschat aantal uren vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van De Grafische Barista en reis- en parkeerkosten zullen apart worden gefactureerd. Kosten voor (entree van) een locatie dienen rechtstreeks door klant te worden voldaan.
 3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door De Grafische Barista aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 4. Een aanbod of offerte kan gebaseerd zijn op de door de klant verstrekte gegevens. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft De Grafische Barista het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De Grafische Barista niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. De Grafische Barista kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 7. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
 8. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 9. Een door de klant bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor De Grafische Barista pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 10. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan De Grafische Barista een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan De Grafische Barista verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod via e-mail.
 2. Wanneer de aanvaarding van de klant, al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod van De Grafische Barista, komt de overeenkomst pas tot stand indien De Grafische Barista uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
 3. In gevallen waarin de klant een opdracht aan De Grafische Barista verstrekt, zonder dat er een aanbod of offerte vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra De Grafische Barista de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra De Grafische Barista met de uitvoering daarvan is begonnen.
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Grafische Barista de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Prijzen en tarieven

 1. Alle prijzen die De Grafische Barista hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief overige kosten, zoals locatiehuur, heffingen en reis- en parkeerkosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.
 3. Indien De Grafische Barista een vast tarief met de klant is overeengekomen, is De Grafische Barista niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan De Grafische Barista, dat in redelijkheid niet van De Grafische Barista kan worden gevergd, dat De Grafische Barista de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. De klant is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 6. Facturatie en betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de klant het factuurbedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De Grafische Barista behoudt te allen tijde het recht voor om tussentijdse en (volledige) vooruitbetaling van de klant te verlangen. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 3. Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de klant niet op.
 4. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 5. Bij niet tijdige betaling behoudt De Grafische Barista zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
 6. In geval van niet tijdige betaling, is de klant van rechtswege in verzuim en heeft De Grafische Barista zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de klant wettelijke rente in rekening te brengen.
 7. De Grafische Barista is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de klant gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de klant
  (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
 8. In afwijking van hetgeen in de leden 6 en 7 bepaald, zullen consumenten, eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
 9. Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de klant in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
  • 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-
  • 10% over de volgende € 2.500,-
  • 5% over de volgende € 5.000,-
  • 1% over de volgende € 190.000,- • 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
 10. De door de klant gedane betalingen worden door De Grafische Barista ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

Artikel 7. Betalingsonmacht

 1. De Grafische Barista is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de klant:
  • in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
  • (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 8. Informatieverstrekking klant

 1. De klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan De Grafische Barista.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Grafische Barista zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De klant vrijwaart De Grafische Barista voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt de klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

Artikel 9. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. De looptijd en duur van de overeenkomst wordt duidelijk tussen partijen gecommuniceerd tijdens het sluiten van de overeenkomst.
 2. De Grafische Barista voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. De klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van De Grafische Barista. Tijdens een cursus dient klant daarnaast te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en deze mede afhankelijk zijn van inzet van de klant en andere factoren in diens bedrijf.
 3. De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de klant uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen, onder welke naam en/of titel dan ook.
 4. Alle diensten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door De Grafische Barista.
 5. De Grafische Barista heeft het recht de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan De Grafische Barista de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 6. De Grafische Barista heeft het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt voldaan, is De Grafische Barista niet verplicht tot uitvoering van de volgende fasen en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.
 7. Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van De Grafische Barista op en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 8. Indien de klant informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de oplever- of uitvoeringstermijn aan nadat de klant deze informatie en/of gegevens aan De Grafische Barista heeft verstrekt.
 9. De Grafische Barista heeft het recht, zonder nadere kennisgeving aan de klant, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van De Grafische Barista wenselijk is.
 10. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor De Grafische Barista tijdens een cursus op locatie.
 11. Indien een bepaalde locatie voor een cursus op locatie is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie, de toegang daartoe en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 12. Indien De Grafische Barista tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 13. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content door de locatie, benodigdheden, zichtbare weersomstandigheden of andere factoren die vooraf kenbaar waren, zijn geen reden een cursus op locatie kosteloos opnieuw te doen of een (schade)vergoeding van De Grafische Barista te vorderen.
 14. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor een overeengekomen cursus op locatie. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen.

Artikel 10. Wijziging en annulering

 1. De Grafische Barista behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten en geplande afspraken met de klant te annuleren of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst. De Grafische Barista maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan de klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen of De Grafische Barista zorgdragen voor vervanging. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen, worden de reeds gedane betalingen terugbetaald aan de klant.
 2. De klant dient afspraken minimaal 24 uur voor de geplande afspraak te verzetten. Afspraken voor deze termijn worden opnieuw ingepland met De Grafische Barista.
 3. Annulering door de klant van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. De Grafische Barista heeft tijd gereserveerd voor de geplande cursus op locatie. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van De Grafische Barista, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering:
  • Bij annulering komt het bedrag dat is aanbetaald niet voor restitutie in aanmerking.
  • Bij annulering binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
  • Bij annulering binnen 48 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht.
 4. Eventueel gemaakte kosten door de Grafische Barista voor derde partijen en materialen kunnen tevens worden doorberekend aan de klant, indien deze kosten de percentages overschrijden.
 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een E-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang direct tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 6. Indien de klant is overeengekomen in termijnen te betalen, vervalt deze betalingsregeling per direct en is het totale resterende bedrag onmiddellijk opeisbaar door De Grafische Barista. De klant is in dat geval verplicht het volledige bedrag per direct te voldoen aan De Grafische Barista.
 7. De klant is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal De Grafische Barista vrijwaren voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 8. De Grafische Barista is gerechtigd alle reeds door de klant betaalde bedragen te verrekenen met de door de klant verschuldigde schadevergoeding.
 9.  

Artikel 11. Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die De Grafische Barista niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van De Grafische Barista kan worden verlangd, dan is De Grafische Barista gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van De Grafische Barista en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van De Grafische Barista. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop De Grafische Barista geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Grafische Barista niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. In geval van overmacht zoeken partijen gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 4. Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van De Grafische Barista gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is De Grafische Barista gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. De Grafische Barista is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

 1. De Grafische Barista heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de klant volledig zijn voldaan, indien (1) de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien De Grafische Barista kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
 2. De Grafische Barista is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd. 
 3. Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Grafische Barista op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 5. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de klant of derden.

Artikel 13. Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant.
 2. De klant ontvangt na aankoop direct toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, is klant bij annulering gehouden de tot dan toe ter beschikking gestelde content naar rato te vergoeden.
 3. De klant ontvangt pas toegang tot de online cursus na betaling van het overeengekomen bedrag.
 4. De Grafische Barista heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.
 5. De Grafische Barista voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat klant met aankoop beoogde. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.
 6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan De Grafische Barista niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. De Grafische Barista behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 8. De Grafische Barista is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 9. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. De klant mag enkel in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van De Grafische Barista.
 10. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van de Grafische Barista. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 11. Het staat De Grafische Barista te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 12. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 14. Exclusief Instagram account

 1. De klant ontvangt na betaling van het verschuldigde bedrag toegang tot het platform.
 2. De klant heeft toegang tot het Instagram account wanneer er een cursus wordt aangeschaft.
 3. De Grafische Barista heeft het recht de inhoud van het Instagram account aan te passen.
 4. De Grafische Barista heeft de bevoegdheid om een klant door hun gedrag uit het Instagram account te verwijderen. 5. De Grafische Barista heeft te allen tijde het recht het Instagram account te verwijderen of de inhoud daarvan. De klant kan geen rechten ontlenen aan de toegang, de inhoud en het gebruik van het Instagram account van De Grafische Barista.

Artikel 15. Aansprakelijkheid schade

 1. De Grafische Barista is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van De Grafische Barista.
 2. Aansprakelijkheid van De Grafische Barista voor indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen of schade door bedrijfstagnatie is uitgesloten.
 3. Indien De Grafische Barista aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van het schadebedrag door een verzekeringsmaatschappij, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking op heeft.
 4. De Grafische Barista is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 5. De Grafische Barista is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de klant gedurende een cursus op locatie.
 6. De Grafische Barista kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.
 7. De Grafische Barista is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien De Grafische Barista een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 8. De Grafische Barista is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 9. De Grafische Barista is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die De Grafische Barista aan de klant heeft verstrekt.
 10. De Grafische Barista is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
 11. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie een cursus te geven.
 12. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 13. De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 14. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.
 15. Een vordering tot schadevergoeding door de klant dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klant de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij De Grafische Barista te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. 
 16. De klant vrijwaart De Grafische Barista tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.
 17. De Grafische Barista heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.

Artikel 16 Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. De klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. De Grafische Barista behoudt het recht om een deel van een overeenkomst te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

Artikel 17. Cursus op locatie

 1. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een cursus. In geval de locatie of data door De Grafische Barista wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een cursus op een later moment.
 2. Tenzij anders overeengekomen, dient een toegangsticket voor een cursus vooraf te worden betaald.
 3. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop of training mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zolang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de workshop aan De Grafische Barista worden doorgegeven. Er vindt in een dergelijk geval nimmer recht tot restitutie plaats.
 4. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een cursus door klant dient dit te allen
  tijde kenbaar te worden gemaakt aan De Grafische Barista en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer De Grafische Barista in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 5. De Grafische Barista behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop of training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of training of toekomstige workshops of trainingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop of training onverlet.

Artikel 18. Levering

 1. De Grafische Barista spant zich in de gewenste content binnen vier weken bij de klant aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. De Grafische Barista maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerde content wordt bewerkt volgens de normale standaarden. De klant verklaart bekend te zijn met de stijl van De Grafische Barista. Aanvullende wensen van de klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Zonder schriftelijk toestemming van De Grafische Barista, is het de klant niet toegestaan aangeleverde schetsen en concepten te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken. De Grafische Barista kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 4. Content wordt in hoge resolutie of in goede vorm verzonden. Na ontvangst van het materiaal is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 5. Klant is gerechtigd tot het zien van een voorvertoning en het gebruikmaken van ten minste één correctieronde in zoverre de gewenste wijzigingen redelijk zijn en binnen de gebruikelijke stijl van De Grafische Barista passen. Indien de klant meerdere correctieronden wenst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 20. Gebruik van resultaat (de grafische ontwerpen)

 1. Wanneer de klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met De Grafische Barista, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
 2. De klant heeft zonder schriftelijke toestemming van De Grafische Barista niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te
  (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. De Grafische Barista kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
 3. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft De Grafische Barista recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, zoals omschreven in artikel 19.7 van deze algemene voorwaarden.
 4. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het de klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken:
  • vanaf het moment dat de klant zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
  • indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 10.3 en 12 van deze algemene voorwaarden;
  • ingeval van faillissement en/of surseance van betaling(en) van de klant, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig artikel 19.2 van deze algemene voorwaarden aan de klant zijn overgedragen.
 5. De Grafische Barista heeft, met inachtneming van de belangen van de klant, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit en promotiedoeleinden, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen.

Artikel 21. Klachten

 1. De klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen vijf dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan De Grafische Barista.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de klant.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien komt vast te staan dat de klacht of het bezwaar gegrond is, heeft de klant de keuze tussen aanpassing van de verzonden offerte, de factuur of het kosteloos herstellen of verbeteren van de diensten/producten.

Artikel 22. Geschilbeslechting

 1. Op alle overeenkomsten tussen De Grafische Barista en de klant, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar De Grafische Barista is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.